Ouderbijdrage

Op de John F. Kennedy montessorischool wordt per kind een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en is bestemd voor uitgaven die voor onze vorm van onderwijs van belang zijn en die niet door het rijk of door de gemeente worden vergoed.

In ons geval gaat het o.a. om de projectleerkrachten voor muziek en handvaardigheid en de uitgave van de Ouderraad voor b.v. het  Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de bouwsprong en de sportdag.

Voor het schooljaar 2020-2021 is de ouderbijdrage door de MR vastgesteld op € 177,00 per kind.

 

De uitgaven die door de ouderbijdrage worden betaald zijn:

  • de vergoeding voor de leerkracht handvaardigheid;
  • de vergoeding voor de leerkracht muziek;
  • aanschaf en onderhoud van montessorimateriaal;
  • de uitgaven die de ouderraad jaarlijks organiseert in het kader van de herfst, Kerst, Pasen, incidentele activiteiten.

De ouderbijdrage is vooruit verschuldigd en kan eventueel in termijnen worden betaald. Bij tussentijds verlaten van de school vindt naar rato restitutie plaats. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u via WisCollect een factuur die u met iDeal kunt betalen.

Het bedrag voor de werkweek in de eindbouw en het schoolreisje voor de andere bouwen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en aan de desbetreffende ouders apart in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet onder de ouderbijdrage, evenmin als de schoolmelk, de voor- en naschoolse opvang en de overblijf.