Bekijk onze 3D rondleiding ›
 

Aanmeldbeleid primair onderwijs Den Haag

Dit is de procedure betreffende het aannemen van nieuwe leerlingen

Begripsbepalingen

Ouder/verzorger:     wettelijke vertegenwoordiger van het kind.
Directie:                   directeur van de John F. Kennedy montessorischool
School:                    John F. Kennedy montessorischool , Gradaland 3-5 te Den Haag
Bestuur:                   het bestuur  van Lucas Onderwijs Den Haag
Team:                      de leerkrachten van de John F. Kennedy montessorischool

Aanmelding algemeen

Vanaf 1 oktober 2018 verandert de manier waarop u uw kind kunt aanmelden op onze school. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. De nieuwe procedure komt ook tegemoet aan wensen van ouders.

De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015. Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2015, neemt u dan contact met ons op of we nog plaats hebben in de leeftijdsgroep van uw kind.

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden op onze school, lees dan verder onder ‘Instroom leerlingen die reeds een basisschool bezoeken’.

 

Kennismaken & oriënteren

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren wij maandelijks informatieochtenden. Hiermee willen wij u een beeld geven wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop wij lesgeven en hoe wij kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze informatieochtenden. U kunt zich via de website aanmelden.

 

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.  Neem daarbij ook een identiteitsbewijs van uw kind mee. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl

 

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Het maximum aantal plaatsen is evenwichtig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

 

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximaal aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Deze vindt u vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl  U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond.

 

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst.

 

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

 • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
 • u werkt zelf op onze school
 • uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken namelijk Robin Dak of een Montessori kinderopvang of peuterspeelzaal. Hiermee bedoelen wij een peuterspeelzaal of kinderopvang die werkt vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori.

Loting

Zijn er meer aanmeldingen dan vooraf bepaald is als maximum leerlingplafond per aanmeldperiode, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben op basis van de volgorde van de voorrangsregels die gelden voor onze school, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en bovenschoolse loting bepaald of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

 

Bericht van plaatsing

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat wij 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we passende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

 

Inschrijven

Nadat u bericht over een plaats voor uw kind heeft ontvangen, maakt u een afspraak voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plaats heeft op onze school.

 

Meer informatie

Algemene informatie over aanmelden op de basisschol in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl

 

Instroom leerlingen die reeds een basisschool bezoeken

Als het kind al eerder een basisschool heeft bezocht, is er uitsluitend mogelijkheid tot plaatsing indien de betreffende groep uit minder dan 34 leerlingen bestaat. Van dit aantal kan worden afgeweken als er naar de mening van directie en bestuur een tijdelijke leerlingenstop noodzakelijk is vanwege een teveel aan leerlingen in bepaalde groepen.

 

Indien er plaats is, worden de volgende stappen ondernomen:

 1. de directie zoekt contact met de laatst bezochte school.
 2. de directie vraagt eventuele rapporten en verslagen, schriften of tekeningen ter inzage.
 3. de directie nodigt het kind uit voor één of meer proefdagen. Door de leerkracht zal op deze dagen het niveau van de leerling globaal bepaald worden.
 4. aan de hand van uitkomsten van de eerder genoemde punten wordt door de directie, intern begeleider en leerkracht(en) bepaald of het kind geschikt is voor de groep waarin hij/zij geplaatst zou worden.
 5. de directie vraagt, bij aanname, de afleverende school het wettelijk verplichte onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier op. De inschrijvingsverklaring wordt naar school van herkomst gestuurd.
 6. Een leerling wordt niet als leerling van de JFK ingeschreven indien:
  a.  er een testresultaat voor handen is waaruit blijkt dat het kind aangemeld dan wel geschikt is voor een basisschool voor   speciaal onderwijs, tenzij geschiktheid alleen voortkomt uit lichamelijke gebreken.
  b. er een procedure op gang gebracht is om het kind te testen voor een school voor speciaal basisonderwijs, met uitzondering van het onder a. genoemde,
  c. de directie, eventueel na overleg met het team en het bestuur van mening is dat de toelating van het kind de goede orde op school in gevaar zou brengen.

In het geval alle onder 6 benoemde situaties krijgt de ouder een schriftelijke verklaring, met redenen omkleed, van de directeur.