Informatie voor ouders

Onze school hecht veel waarde aan kwaliteitszorg en het creëren en behouden van een veilige omgeving voor uw kind. Daarnaast vinden wij het belangrijk om in de driehoek school – ouder – kind samen aan de groei en welzijn van de leerlingen te werken.

Wij vinden het dan ook belangrijk om u te informeren hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs borgen en waar mogelijk verbeteren. Uitgebreide informatie kunt u terugvinden op onze pagina van Scholen op de kaart https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/8270/58/John-F-Kennedy-School-voor-Basisonderwijs/Aantal-leerlingen . Bij het onderdeel resultaten treft u de uitkomsten en uitstroom niveau van ons onderwijs aan van de afgelopen drie jaar. Bij “waarderingen” kunt u lezen wat ouders, leerlingen en de inspectie van ons onderwijs vinden. Een beschrijving van ons beleid om de kwaliteitszorg te versterken leest u terug bij het onderdeel “Beleid”.

Op deze pagina vindt u veelgevraagde informatie. De meest belangrijke zaken geven we hier. Leest u vooral de schoolgids voor meer info. Is de informatie onvoldoende, laat het ons weten.

Schoolgids

Veruit de belangrijkste praktische informatie hoe de school werkt, is de schoolgids. U leest in de schoolgids:

 • Waar de school voor staat
 • De organisatie van het onderwijs
 • De zorg voor de kinderen

De schoolgids geeft praktische informatie over onder meer:

 • leerplicht en schoolverzuim
 • pestbeleid
 • klachtenrecht
 • pauzes en tractaties
 • foto’s en privacy
 • jeugdgezondheidszorg
 • luizenbeleid
 • namen en adres

Kortom: niet te missen informatie voor u als ouder in contact met onze school.

 

Oudercommunicatie

 • Via Klasbord delen we in een besloten en beveiligde omgeving foto’s van leerlingen.
 • Via MijnSchoolInfo kunt u rechtstreeks contact leggen met de school. Via MSI krijgt u ook onze nieuwsbrief De Hoogte toegestuurd.
 • De school heeft ook een Facebookpagina; John F Kennedy Montessorischool.

 

Schooltijden

Ochtend

 • groep 1 t/m 4: 8:30 – 12:00
 • groep 5 t/m 8: 8:30 – 12:00

Middag

 • groep 1 t/m 4: 13:00 – 15:00
 • groep 5 t/m 8: 12:45 – 15:00

Woensdag

 • voor alle groepen: 8:30 – 12:15

Ziek melden

Bij ziekte van uw kind moet de school vóór schooltijd op de hoogte worden gebracht. U kunt uw kind ziek melden via 070-3853390.

 • in de ochtend vóór 8.30 uur
 • in de middag vóór 13.00 uur.

Verzuim en verlof

Extra vrij nemen, langer met vakantie of tussendoor op vakantie gaan mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. Soms kunnen we hierop een uitzondering maken. Dan moeten er gewichtige omstandigheden zijn. Hier gelden strikte regels voor in de leerplichtwet.  Dat leest u in deze brochure van de gemeente Den Haag:

 

Schoolvakanties 2020-2021

Schoolvakanties

 • Prinsjesdag
  • Dinsdag 15.09.2020
 • Herfstvakantie
  • Maandag 19.10.2020 t/m vrijdag 23.10.2020
 • Kerstvakantie
  • Maandag 21.12.2020 t/m vrijdag 01.01.2021
 • Voorjaarsvakantie
  • Maandag 22.02.2021 t/m vrijdag 26.02.2021
 • Paasweekeinde
  • Vrijdag 02.04.2021 t/m maandag 05.04.2021
 • Meivakantie
  • Maandag 26.04.2021 t/m vrijdag 07.05.2021
 • Zomervakantie 2021
  • Maandag 19.07.2021 t/m vrijdag 27.08.2021

 

Studiedagen en extra vrije dagen

Studiedagen

Woensdag  17.06.2020

Tweede Pinksterdag:

Maandag 01.06.2020

Hemelvaart:

Donderdag 21.05.2020

Extra Vrije dagen

Vrijdag 20.12.2019
Vrijdag 22.05.2020
Donderdag       16.07.2020 groep 8 vrij
Vrijdagochtend 17.07.2020 groep 8 vrij
Vrijdagmiddag  17.07.2020 alle leerlingen vrij

Ouderbijdrage

Op de John F. Kennedyschool wordt per kind een ouderbijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig en is bestemd voor uitgaven die voor onze vorm van onderwijs van belang zijn en die niet door het rijk of door de gemeente worden vergoed.

In ons geval gaat het o.a. om de projectleerkrachten voor muziek en handvaardigheid en de uitgave van de Ouderraad voor b.v. het  Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de bouwsprong en de sportdag.

Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage door de MR vastgesteld op € 177,00 per kind.

De uitgaven die door de ouderbijdrage worden betaald zijn:

 • de vergoeding voor de leerkracht handvaardigheid;
 • de vergoeding voor de leerkracht muziek;
 • aanschaf en onderhoud van montessorimateriaal;
 • de uitgaven die de ouderraad jaarlijks organiseert in het kader van de herfst, Kerst, Pasen, incidentele activiteiten.

De ouderbijdrage is vooruit verschuldigd en kan eventueel in termijnen worden betaald. Bij tussentijds verlaten van de school vindt naar rato restitutie plaats. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u via WisCollect een factuur die u met iDeal kunt betalen.

Het bedrag voor de werkweek in de eindbouw en het schoolreisje voor de andere bouwen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en aan de desbetreffende ouders apart in rekening gebracht. Deze kosten vallen niet onder de ouderbijdrage, evenmin als de schoolmelk, de voor- en naschoolse opvang en de overblijf.

Voorschriften en procedures

Tik een tabblad aan voor meer informatie over:

Belangrijke documenten

Wij hebben meerdere protocollen en documenten opgesteld. Heeft u een vraag over de dagelijkse gang van zaken op school, lees dan deze documenten of de schoolgids. Heeft u vragen over een protocol of plan, neemt u dan contact op met Anneke Peters of Annemarie Marzolla. Wij staan u graag te woord.

Bestuur en inspraak

 • Schoolbestuur
 • Medezeggenschapsraad
 • Ouderraad
 • Onderwijsvisie op de JFK

Onderwijs

Onderstaande formulieren kunt u verkrijgen bij de schooladministratie (Annemarie of Azra).

 • verlofaanvraag leerling
 • afwezig in verband met doktersbezoek
 • overblijf aanmeldformulier
 • verklaring medicijnen
 • luizen toestemmingsbrief
 • aanmelden luizenouder
 • belangstellingsformulier

BOVO procedure

Groep 8 van de basisschool is een heel spannende groep. In deze groep krijgen kinderen de laatste toetsen en daarna een gepast basisschool advies voor het voortgezet onderwijs. Na al deze spanningen gaan deze kinderen samen met hun ouders op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs. Het hele traject rondom de advisering en aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs noemen we de BOVO procedure. In het document hieronder (Procedure adviestraject PO-VO JFK 2018-2019) kunt u lezen hoe dit traject op onze school georganiseerd is.

Procedure adviestraject PO-VO JFK 2018-2019

Hieronder staan tevens documenten met nuttige informatie en naslagwerk met betrekking tot de overgang van PO naar VO:

 1. Website versie informatie voor ouders van PO naar VO van Bovo zelf
 2. Aanmeldingsprocedure VO 1819
 3. Onderwijstypen in het VO 2018-2019
 4. PowerPoint informatie voor ouders van PO naar VO van JFK
 5. Procesgang overstap po-vo voor ouders

Hierbij een aantal links met de nodige informatie met betrekking tot de overgang van PO naar VO  en een link over de IEP eindtoets:

 1. bovohaaglanden.nl
 2. scholenwijzer.denhaag.nl
 3. passendonderwijs.nl
 4. swvzhw.nl
 5. rijksoverheid.nl
 6. Toets.nl

Buitenschoolse opvang bij Robin Dak

Het bestuur van Lucas Onderwijs heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met DAK kindercentra voor de opvang van de leerlingen van de  John F. Kennedyschool voor en na schooltijd, tijdens de schoolvakanties en tijdens eventuele studiedagen. Kindercentrum Robin Dak neemt de zorg voor de BSO op zich en is gevestigd aan de Ametisthorst 425 te Den Haag/Mariahoeve. Robin Dak maakt deels gebruik van een lokaal van de John F. Kennedy. U kunt zich aanmelden via hun website www.dakkindercentra.nl .

De overblijf

De kinderen kunnen één tot vier keer per week op vastgestelde dagen overblijven, onder begeleiding van enthousiaste en ervaren overblijfkrachten. Naast de overblijfkrachten hebben wij dagelijks 2 professionele sportdocenten die sport en spel activiteiten aanbieden. De kinderen kunnen tijdens de overblijf bijvoorbeeld, hockeyen, voetballen, tref- of basketballen. De meeste kinderen op onze school maken gebruik van de overblijf.

Overblijven kost € 1,80 per dag per kind, € 288,00 per schooljaar als uw kind 4 keer per week overblijft. U ontvangt hiervoor een factuur aan het begin van het schooljaar. Van dit overblijfgeld worden de overblijfkrachten en sportdocenten betaald en wordt er regelmatig speelgoed aangeschaft. Indien er niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting behoudt de John F. Kennedyschool zich het recht voor de leerling niet langer gebruik te laten maken van het overblijven.

De bedragen zijn vooraf verschuldigd gedurende 10 maanden per jaar en kunnen in 1 of 10 termijnen voldaan worden. Over de maanden juli en augustus zijn geen bijdragen verschuldigd.

Ouders van kinderen die deelnemen aan de overblijf worden geacht zich aan ons overblijfprotocol te houden. Dit protocol is terug te vinden onder tabblad protocollen op deze pagina.

Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met Annemarie Marzolla, tel. 070-3853390 of per e-mail amarzolla@kennedy.lucasonderwijs.nl

Allemaal beestjes….

Jaarlijks krijgt een op de tien kinderen in het basisonderwijs hoofdluis. Hoofdluis is niet gevaarlijk maar wel lastig. Als u hoofdluis aantreft is dat geen reden voor paniek. Op onze school controleren we alle leerlingen op hoofdluis. Dan doen we na iedere vakantie en tussentijds. Voorkomen en bestrijden van hoofdluis doen we samen met u.

Verwijzingen:

Luizenouders gezocht

Een luizenvader of -moeder is een ouder of verzorger die op school de hoofden van kinderen controleert op én helpt ontdoen van hoofdluis. Het is erg belangrijk om minimaal 2 ouders per klas te hebben. De luizenouders zorgen er voor de luizen onder controle te houden. Wij zien dat het zeer effectief is. Door er bovenop te zitten, kunnen we een uitbraak eerder voorkomen.
Alleen samen kunnen we ons initiatief echt laten slagen, samen sterk JFK luizenvrij!

Pesten? Nee!

Wij vinden het erg belangrijk dat alle leerlingen met plezier naar school gaan. De kinderen moeten zich veilig voelen. Daarvoor hanteren we gedragsregels en een pestprotocol.

Onder pestgedrag verstaan we verbaal of fysiek gedrag dat onaanvaardbaar is. In ons pestbeleid leggen we op duidelijke wijze uit hoe we omgaan met pesten, en wat wij eraan doen.

 

Bestuur en medezeggenschap

De JFK hoort tot het schoolbestuur Lucas Onderwijs. Dit betekent dat de stichting onze school niet alleen in praktische zin ondersteunt, maar ook met ons de kwaliteit van het onderwijs, gebouw en scholing van personeel bewaakt.

Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen veertig scholen voor basisonderwijs, zes scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en vier scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in totaal 26 vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Op de website van het schoolbestuur ziet u een lijst met alle andere Lucasscholen en informatie over de wijze van bestuur.

De medezeggenschapsraad (MR) praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de organisatie van de school.

Een groep ouders organiseert, in samenwerking met het team, veel activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. De leden van de ouderraad zullen regelmatig een beroep op u doen wanneer er hulp nodig is voor evenementen.

Leer mij het zelf te doen!