Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de organisatie van de school. In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders (gekozen door de ouders) en drie leerkrachten (gekozen door de leerkrachten). De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden op de website geplaatst.

De oudergeleding bestaat uit:

  • Eric van den Berg
  • Herman Groenewegen (voorzitter)
  • Petra Janssen- Heida (plv voorzitter)

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Esther van Alphen
  • Anneke Joosten
  • Heleen Thepass (secretaris)

U kunt de MR bereiken via: mr@kennedy.lucasonderwijs.nl

Recente notulen

De volgende notulen van vergaderingen van de medezeggenschapsraad kunt u inzien en downloaden als Word-bestand: