Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, de hoogte en besteding van de ouderbijdrage en de organisatie van de school. In de medezeggenschapsraad zitten drie ouders (gekozen door de ouders) en drie leerkrachten (gekozen door de leerkrachten). De vergaderingen zijn openbaar en de notulen worden op de website geplaatst.

De oudergeleding bestaat uit:

  •  Alex Ashu
  • Michiel Cock (voorzitter)
  • Linda Timmermans 

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Esther van Alphen
  • Anneke Joosten
  • Heleen Thepass (secretaris)

U kunt de MR bereiken via: mr@kennedy.lucasonderwijs.nl