aanmelden nieuwe leerling

 
Aannamebeleid Montessorischool J.F. Kennedy
 
Procedure betreffende het aannemen van nieuwe leerlingen.
 
Begripsbepalingen:
Ouder/verzorger:     wettelijke vertegenwoordiger van het kind.
Directie:                 directeur van de J.F. Kennedy
School:                   Montessorischool J.F. Kennedy, Gradaland
                              3-5 te Den Haag
Bestuur:                 het bestuur  van Lucas Onderwijs Den Haag
Team:                    de leerkrachten van de Montessorischool
                             J.F. Kennedy
 
        AANMELDING ALGEMEEN

 1. Belangstellende ouders kunnen zich opgeven voor een intakegesprek. Wij zullen ouders daarin onze montessorivisie uitleggen gaan er van uit dat ouders die hun kind hier in willen schrijven bewust voor een Montessorischool Nieuwe Stijl kiezen. Tijdens dit intakegesprek wordt de ouder geïnformeerd over de gang van zaken op de John F. Kennedy en de invulling van het onderwijs. In het bijzonder zal er aandacht geschonken worden aan de Montessorimethode.                                          
 2. Middels het aanmeldingsformulier verstrekken ouders gegevens en geven aan graag in aanmerking te komen voor een plaatsing op onze school onder de ons gestelde condities, zonder dat de garantie op plaatsing kan worden gegeven. Alle aanmeldingen vinden plaats middels een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. De aanmeldingsformulieren zijn bij de administratie te verkrijgen, of kunnen per mail of per post worden verzonden.
   
  Instroom nieuwe onderbouwleerlingen:
 3. Ouders kunnen kinderen vanaf hun eerste jaar inschrijven via het daarvoor bestemde inschrijfformulier.
 4. Na toelating krijgen ouders nogmaals een uitnodiging om de school te bezoeken. In een gezamenlijke bijeenkomst wordt door de betreffende groepsleerkracht de gang van zaken in de betreffende groep besproken en kan alvast worden kennisgemaakt. Leerlingen starten in principe op hun vierde verjaardag op de JFK. In overleg met de ouders kan daarvan worden afgeweken en kan op een iets latere leeftijd  begonnen worden.
 5. In overleg met de groepsleerkracht wordt een aantal “wendagen” afgesproken waarin het kind een dag(deel) met de groep meedraait. Na het bereiken van de vierde verjaardag wordt in overleg van de ouder met de leidster bepaald hoe lang de kinderen naar school gaan. Daarna wordt in overleg met de leerkracht bekeken of de leerlingen het rooster van de groep kunnen volgen.Tijdens de wenperiode of kort na de vierde verjaardag van een kind in de onderbouw vindt een nieuw intakegesprek plaats tussen de leerkracht en de nieuwe ouders.

        Instroom leerlingen die reeds een basisschool bezoeken: 

 1. Als het kind al eerder een basisschool heeft bezocht, is er uitsluitend mogelijkheid tot plaatsing indien de betreffende groep uit minder dan 34 leerlingen bestaat. Van dit aantal kan worden afgeweken als er naar de mening van directie en bestuur een tijdelijke leerlingenstop noodzakelijk is vanwege een teveel aan leerlingen in bepaalde groepen.

          Indien er plaats is, worden de volgende stappen ondernomen:

 1. de directie zoekt contact met de laatst bezochte school.
 2. de directie vraagt eventuele rapporten en verslagen, schriften of tekeningen ter inzage.
 3. de directie nodigt het kind uit voor één of meer proefdagen. Door de leerkracht zal op deze dagen het niveau van de leerling globaal bepaald worden.
 4. aan de hand van uitkomsten van de eerder genoemde punten wordt door de directie, intern begeleider en leerkracht(en) bepaald of het kind geschikt is voor de groep waarin hij/zij geplaatst zou worden.
 5. de directie vraagt, bij aanname, de afleverende school het wettelijk verplichte onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier op. De inschrijvingsverklaring wordt naar school van herkomst gestuurd.


    6. Een leerling wordt niet als leerling van de JFK ingeschreven indien:
       a.  er een testresultaat voor handen is waaruit blijkt dat het kind aangemeld dan wel geschikt is voor een basisschool voor   speciaal onderwijs, tenzij geschiktheid alleen voortkomt uit lichamelijke gebreken.
       b. er een procedure op gang gebracht is om het kind te testen voor een school voor speciaal basisonderwijs, met uitzondering van het onder a. genoemde,
       c. de directie, eventueel na overleg met het team en het bestuur van mening is dat de toelating van het kind de goede orde op school in gevaar zou brengen.
In het geval alle onder 6 benoemde situaties krijgt de ouder een schriftelijke verklaring, met redenen omkleed, van de directeur.
 
    7.Wachtlijstenbeleid
Indien er wachtlijsten ontstaan, zal toewijzing van plaatsen geschieden aan de hand van een wachtlijstenbeleid. Uitgangspunten  hierbij zullen zijn dat:

 1. Kinderen die al broertjes en/of zusjes hebben op de John F. Kennedy hebben zitten, voorrang krijgen.
 2. Kinderen die ouders hebben die op de John F. Kennedy werkzaam zijn, voorrang krijgen.
 3. Plaatsing op de wachtlijst zal geschieden aan de hand van datum van aanmelding.
 4. De school de ouders zal benaderen met het toelatingsbericht zodra er een plaats voor hun kind beschikbaar komt.

     8. In elk geval waar de directie van mening is dat toelating van de
     leerling, ongeacht het onder 6 en 7 genoemde, leerling en school
     ten goede komt wordt tot toelating beslist.
    
     9. De ouder wordt gevraagd de verklaring vrijwillige ouderbijdrage te tekenen.
    
    10. In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directie.